Ga naar de homepage van PlusOnline (www.plusonline.nl) en klik boven in het scherm op Registreren. Het wijst zich dan vanzelf. Zorg dat u alle tabbladen van het registratiescherm invult! Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Noteer uw wachtwoord dus goed zodat u de volgende keer zonder problemen kan inloggen.